Fredagen den 8 december 2023

Stadgar

Stadgar för Föreningen Härnösands Paradorkester

Föreningen Härnösands Paradorkester stiftad den 20 juni 1977 har till ändamål att genom utövande av musik verka för höjande av medlemmarnas musikaliska fostran samt för främjande av god kamratanda.

§ 1

Medlem i föreningen är aktiva i Härnösands Paradorkester samt övriga, som vill stödja föreningens verksamhet. Vid inträde i föreningen betalas medlemsavgift.

§ 2

Utträde ur föreningen anmäls skriftligen varefter ev förfallna avgifter betalas enligt styrelsens beslut.

§ 3

Medlem som brutit mot föreningens stadgar kan av styrelsen uteslutas. Fråga om uteslutning får ej tas upp till prövning med mindre än medlemmen beretts tillfälle att yttra sig.

MEDLEMSAVGIFTER OCH MEDLEMSKORT

§ 4

Medlemsavgiftens storlek bestäms av årsmötet och inbetalas under det kvartal som följer närmast efter årsmötet. Medlem i föreningen är genom medlemskapet ansluten till riksorganisationen Riksförbundet Unga Musikanter (RUM). Styrelsen äger uppbära medlemsavgift för förmedling till RUM.

STYRELSE

§ 5

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst sju ledamöter jämte suppleanter. Orkesterledaren är en av styrelseledamöterna.

Mandattiden omfattar två verksamhetsperioder. Ordförande och kassör väljs särskilt av årsmötet. Vid ena årsmötet avgår ordförande och halva antalet ledamöter och vid nästa årsmöte kassör och övriga ledamöter.

§ 6

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig då minst hälften av ordinarie ledamöter är närvarande. Vid styrelsens sammanträden äger ledarna för drill och flagg samt representanter för orkestermedlemmar rätt att närvara.

§ 7

Styrelsen ska verka för FHPs framåtskridande och tillvarata dess intressen.

Ordförande leder styrelsens förhandlingar och övervakar dessa stadgars efterlevnad. I ordförandens frånvaro träder vice ordförande i dennes ställe.

Orkesterledaren leder det musikaliska arbetet och tillsätts av Härnösands musikskola.

Sekreteraren åligger att föra och förvara protokoll över styrelsens sammanträden, att registrera och förvara inkommande skrivelser, att om inte annat bestäms, underteckna utgående skrivelser och förvara kopior till dessa samt upprätta förslag till styrelsens årsberättelse.

Kassören åligger att uppbära alla inkomster och verkställa alla utbetalningar, att föra fullständiga räkenskaper, att föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning.

§ 8

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.

MÖTEN

§ 9

Årsmöte ska hållas senast under november månad med kallelse två veckor innan.

§ 10

Vid ordinarie årsmöte ska behandlas

1. fråga mötets behöriga utlysande

2. fastställande av dagordning

3. val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet

4. redovisning av föreningens verksamhet under det gångna året

5. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

6. val av valberedning

7. medlemsavgiftens storlek

VERKSAMHETS- RÄKENSKAPSÅR SAMT REVISION

§ 11

Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med närmast följande årsmöte.

Räkenskapsåret omfattar tiden 1 oktober till 30 september. Räkenskaperna tillhandahålls revisorerna i god tid före ordinarie årsmöte.

§ 12

Revisorerna åligger att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse för ordinarie årsmöte.

STADGEFRÅGOR

§ 13

Förslag till ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning får endast prövas vid ordinarie årsmöte. För beslut i sådan fråga erfordras 2/3 majoritet av vid mötet närvarande medlemmar.

§ 14

Beslut om upplösning av föreningen ska innehålla föreskrift om användning av FHPs tillgångar för bestämt musik främjande ändamål och ska omedelbart delges berörda parter med styrelse- och årsmötesprotokoll i ärende jämte årsredovisning.

§ 15

Ordförande och sekreterare är ansvariga för att stadgarna finns tillgängliga för föreningens medlemmar m. fl.